Podmínky užívání | Souteže.cz

Podmínky užívání

Podmínky užívání

 1. Úvod
  1. Webové stránky www.souteze.cz jsou platformou pro zveřejňování a pořádání internetových soutěží. Internetové soutěže se zveřejňují přímo na www.souteze.cz nebo na Facebooku.
  2. Každá soutěž má svá pravidla. Portál zaměřený na soutěže je musí mít taky. Jsou obsaženy v těchto Podmínkách užívání (dále jen „Podmínky“) a je důležité, abyste se s nimi seznámili. Naše služby můžete využívat, pouze když souhlasíte s Podmínkami a budete je dodržovat.
  3. Podmínky jsou právně závaznou dohodou mezi Vámi a Provozovatelem tohoto portálu. Užíváním služeb našeho portálu potvrzujete, že jste se s Podmínkami seznámili a že s nimi souhlasíte.
 2. Některé základní pojmy
  1. V textu Podmínek, ale i pravidlech jednotlivých soutěží, se vyskytují některé důležité pojmy. Je důležité, abychom pod nimi rozuměli to samé.
   1. Provozovatelem webových stránek www.souteze.cz (dále jen portál) je společnost SEO Linhart s.r.o., se sídlem Uničov, Dětřichov 27, PSČ 783 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45019, IČ 286 44 387. Pokud byste nás chtěli kontaktovat, nejjednodušší to bude na e-mailové adrese: info@souteze.cz nebo telefonním čísle: 722 742 433.
   2. Uživatelem je každá fyzická osoba, která využívá služeb našeho portálu. Uživatel musí být osoba starší 18 let.
   3. Registrace vyplněním požadovaných údajů uživateli přináší určité výhody, ale není podmínkou užívání portálu. Zaregistrovat se Vám nepodaří bez vyplnění uživatelského jména a hesla. Ty dohromady tvoří Váš Uživatelský účet.
   4. Registrační e-mail je e-mailová adresa, kterou jste uvedli v průběhu registrace a ze které byla následně registrace potvrzena.
   5. Soutěží se rozumí konkrétní soutěž zveřejněna na portálu. Každá soutěž má svého Pořadatele a Pravidla. Provozovatel portálu je u vybraných kategorií soutěží pouze Organizátorem a zabezpečuje technickou stránku průběhu soutěží.
   6. Soutěže se rozdělují do více kategorií:
    1. Odkazová - na portálu jsou zveřejněny pouze informace o konání soutěže, samotná soutěž probíhá na jiných webových stránkách a je upravena pravidly třetích stran;
    2. Portálová – soutěž, která probíhá na portálu a jejímž pořadatelem je třetí osoba a technickým organizátorem je Provozovatel společnost SEO Linhart s.r.o..
    3. Facebooková - soutěž, která probíhá na Facebooku a jejímž pořadatelem je třetí osoba a technickým organizátorem je Provozovatel společnost SEO Linhart s.r.o..
   7. Některé soutěže jsou označeny jako zvýrazněné. Zvýrazněná soutěž může být odkazová, portálová i facebooková a je určitým způsobem zvýrazněna, případně za prémiovou výslovně označena.
   8. Správcem všech osobních údajů, které uvedete při používání portálu je Provozovatel v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly konkrétní soutěže. Uživatel je subjektem osobních údajů.
 3. Registrace
  1. Pro účast v jednotlivé soutěži není nutná registrace - postačuje vyplnění požadovaných údajů a postup v souladu s konkrétními pravidly soutěže.
  2. Registrace ale přináší uživateli určité výhody, jako např.:
   1. zasílání oznámení o nových soutěžích na registrační e-mail;
   2. možnost zobrazení aktuální pravděpodobnosti výhry (pouze u portálových
   3. soutěží);
  3. možnost získání ceny pouze za účast v soutěžích;
  4. účast v bonusovém programu a v bonusových soutěžích.
 4. Pokud se rozhodnete zaregistrovat, musíte postupovat podle pokynů uvedených na portálu, zejména uvést požadované údaje a potvrdit svou registraci. Každý uživatel se smí zaregistrovat pouze jednou.
 5. Při registraci nebo vyplňování údajů pro účast v soutěži nesmíte poskytovat nepravdivé nebo nepřesné údaje a jste plně odpovědný/á za pravdivost a aktuálnost informací poskytnutých při registraci.
 1. Uživatelský účet
  1. Uživatelský účet je jen Váš a je nepřenosný. Je např. zakázáno umožnit využívání Vašeho uživatelského účtu třetí osobě.
  2. Jste povinen/povinna dbát o bezpečnost svého uživatelského jména a hesla. Neneseme žádnou odpovědnost za následky spojené s porušením této povinnosti, zejména sdělení registračního e-mailu a/anebo hesla třetí osobě.
  3. Porušení povinností stanovených těmito Podmínkami, jakékoli jednání v rozporu s právním řádem České republiky, nebo podezření na zneužití Uživatelského účtu nebo služeb portálu nás opravňuje zrušit kdykoliv bez nároku na jakoukoli kompenzaci Váš Uživatelský účet nebo zamezit Vašemu přístupu na portál a požadovat po Vás náhradu veškerých škod, které nám v souvislosti s porušením Vaší povinnosti stanovené těmito Podmínkami prokazatelně vznikly.
 2. Bonusový program a bonusové soutěže
  1. Pro uživatele, kteří se rozhodnou na našem portálu registrovat, jsme připravili možnost zapojit se do bonusového programu. V něm za určitou činnost obdrží uživatelé body podle následujícího klíče:
   1. 1 bod - návštěva (kliknutí na odkaz) soutěže probíhající na jiném webu
   2. 3 body - sdílení libovolné soutěže na svůj Facebook (odměna max. 1x denně)
   3. 5 bodů - účast v soutěži, která probíhá na Soutěže.cz (označení "Portálová") nebo ve Facebookové soutěži pořádané přes Soutěže.cz (označení "Facebook")
   4. 10 bodů - účast nebo prokliknutí ve zvýrazněné soutěži (označení "Náš tip")
   5. 20 bodů - přivedení nového uživatele (pomocí speciálního odkazu - viz. níže), který se zaregistruje na Soutěže.cz a zúčastní se alespoň 10 soutěží
   Body do právě běžícího bonusového programu lze získat jen ze soutěží, které byly zveřejněny až po zahájení aktuálního bonusového programu (nelze využít starší soutěže ke zvýhodnění v aktuálním bonusovém programu).
  2. Účastníci bonusového programu se mohou účastnit bonusových soutěží. Jejich doba konání bude vždy zveřejněna na portálu.
  3. Na konci bonusového programu proběhne vyhlášení vítězů. Rozhodujícím faktorem je počet získáných bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje čas dosažení bodů (lepší umístění získává ten soutěžícíc, který daného počtu bodů dosáhl dříve).
  4. Průběžný počet bodů nejlepších uživatelů bude zveřejněn po celé období konání bonusové soutěže.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytnutím údajů o Vaši osobě v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště udělujete Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů o Vaši osobě za podmínek dále uvedených. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné stejně jako užívání portálu. Některé služby jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům, kteří při registraci poskytli své osobní údaje. Odvoláním Vašeho souhlasu tak např. dojde k automatickému zrušení Vašeho Uživatelského účtu příp. k zániku Vaši účasti ve vámi vybraných soutěžích.
  2. Správcem osobních údajů je Provozovatel specifikován v bodu 2.1.1.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení fungování portálu, vedení uživatelského účtu, umožnění předání výher a komunikace s Vámi (včetně marketingové).
  4. Zavazujeme se zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. shromažďovat pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu, uchovávat je po dobu 5 let od Vašeho posledního využití portálu a nesdružovat osobní údaje, které byly získány k jiným účelům. Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem nebo zpracovatelem na základě zvláštní smlouvy.
  5. Účastí v některé soutěži nebo registrací souhlasíte s tím, že stanete-li se výhercem, mohou být osobní údaje týkající se Vaší osoby zveřejněny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Provozovatele a pořadatele konkrétní soutěže.
  6. Máte právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a my povinnost Vám tuto informaci předat. Dále máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od nás vysvětlení domníváte-li se, že osobní údaje o Vaší osobě jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domníváte, že došlo k rozporu s právem nebo Vašimi oprávněnými zájmy, máte právo od nás požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů týkajících se Vaší osoby. Kromě práva požadovat od nás vysvětlení jste oprávněni obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
  7. Účastí v některé soutěži nebo registrací souhlasíte s tím, aby na Vámi uvedené údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu apod.) byla provozovatelem zasílána obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a emailové zprávy obsahující informace o důležitých změnách a novinkách souvisejících s poskytováním služeb portálu. Tento souhlas můžete kdykoliv zdarma odvolat zasláním e-mailové zprávy z vámi používané e-mailové adresy na e-mailovou adresu Provozovatele novinky@souteze.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy.
  8. Souhlasíte s tím, že stránky pro zajištění jejich technického fungování a zvýšení komfortu jejich návštěvníků využívají technické opatření ukládající informace o chování návštěvníka stránek, době strávené na stránkách apod. Mezi tyto opatření patří tzv. cookies ukládané v koncovém zařízení návštěvníka stránek. Zakázání užívání cookies může vést ke zhoršení uživatelského komfortu a omezení některých funkcionalit portálu.
 4. Závěr
  1. Podmínky se řídí českým právním řádem.
  2. Vyhrazujeme si právo Podmínky jednostranně měnit. O zásadních změnách budou registrovaní uživatelé informováni (minimálně týden předem) na registrační e-mail. Pokud následně nepožádáte o zrušení Uživatelského účtu, pokračováním v užívání služeb portálu vyslovujete souhlas se změněnými podmínkami. Změna Podmínek je účinná okamžikem zveřejnění na stránkách http://www.souteze.cz.
  3. Podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem při užívání portálu www.souteze.cz. Jednotlivé soutěže zveřejněné nebo pořádané na portálu se navíc vždy řídí pravidly, která musí být v souladu s těmito Podmínkami.